Playforia Lietošanas noteikumi (LN)

1. Visparigi

2. Serviss

3. Servisu lietošana

4. Trešas puses

5. Uzvedibas noteikumi

6. Privatums

7. Drošiba

8. Autortiesibas un citas intelektuala ipašuma tiesibas

9. Pazinojums par garantijam un atbildibas ierobežojumiem

10. Likumu un forumu izvele

11. Atteikšanas no vienošanas

12. Ka sazinaties ar Playforia

1. Visparigi

Šis portals (www.playforia.net , turpmak minets ka "Portals"), kuru uztur Namida Diamond Factory Ltd., piedava speles, aktivitates un pakalpojumus, kas ietver, bet neaprobežojas tikai ar Playforia vietni un Playforia produktiem (turpmak mineti ka "Pakalpojumi"). Šie Lietošanas noteikumi (Turpmak - "LN") nosaka, ka ir lietojami šie Pakalpojumi un jebkura veida ši Portala izmantošana, un tie ir saistoši jebkuram lietotajam (turpmak minets ka "Tu").

Ar jebkuru ši Portala Pakalpojumu lietošana Tu apstiprini, ka Tu piekriti šiem LN. Ja Tu nekriti šiem LN, Tu nedriksti lietot šo Portalu un /vai Pakalpojumus.

Papildus esošajiem Pakalpojumiem un to LN var tikt piedavati papildu Pakalpojumi, kuriem tiek piemeroti papildu noteikumi, kas ir speka, lietojot šos Pakalpojumus, un jebkura šo Pakalpojumu izmantošana nozime to, ka Tu piekriti šiem papildu nosacijumiem. Iznemot gadijumus, kad ir noslegta rakstiska vienošanas starp Tevi un Playforia, Tu driksti lietot šo Portalu un Pakalpojumus tikai un vienigi Taviem personiskiem nekomercialiem nolukiem saskana ar šiem Portala LN. Plašaka nozime, kas tiek piemerota esošas likumdošanas ietvaros, šie Lietošanas Noteikumi ietver pilnu lietošanas ligumu starp Tevi un Playforia.

Playforia ir registreta precu zime. Ta pieder sabiedribai ar ierobežotu atbildibu "Namida Diamond Factory Ltd.", kas darbojas atbilstoši Somijas Republikas likumdošanai un ir registreta Somijas Uznemumu registra (uznemuma registracijas numurs 2261603-3, PVN maksataja numurs–FI22616033, juridiska adrese Kaivokatu 10 A, 00100 Helsinki, SOMIJA (talak "Playforia"). Citas precu zimes, simboli vai logo var but registreti uz Playforia varda vai piederet tas partneriem.

Playforia saglaba tiesibas papildinat šos LN jebkura bridi, kad tas škiet nepieciešams.. Ja Lietošanas noteikumi ir papildinati, tiek klust Tev saistoši 30 dienas pec to publicešanas Portala. Tie ir saistoši visiem speletajiem 30 dienas pec to ievietošanas šaja portala. Lietojot šo Portalu, Tu piekrit periodiski parskatit šos lietošanas noteikumus. LN ir pieejami jebkura laika, izmantojot atbilstošo saiti Pakalpojumu pirmaja lapa.. Portala un/vai Pakalpojumu lietošana pec trisdesmit (30) dienam, kad parskatitie vai atjaunotie LN publiceti Portala, tiek uzskatits par parskatito vai atjaunoto LN akceptešanu (piekrišanu jaunajiem LN). Ja Tu nepiekriti atjaunotajiem vai parskatitajiem LN, tad Tu nedriksti lietot šo Portaju vai Pakalpojumus.

Playforia glaba diska iekopetu pašreizejo LN kopiju. Ja izcelas strids par to, kuri LN ir pašlaik speka esošie, tiek salidzinats noteikumu teksts ar diska saglabato tekstu, un diska teksts ir noteicošais jebkura stridiga gadijuma, ja paradas pretrunigi vai nekonsekventi termini un nosacijumi jebkura cita LN versija.

Ja Tev ir kadi jautajumi vai komentari attieciba uz Portalu, Pakalpojumiem vai LN, Tu tos vari sutit, izmantojot Playforia atsauksmju formu.

2. Pakalpojumu satur

Pakalpojumos citu starpa ir ieklautas vairakas vienas personas, daudzu personu speles, informacija un jaunumi par Pakalpojumiem, terzetavas (cati) un forumi, kuros Tu vari diskutet par Pakalpojumiem un to saturu, ka ari vispareju informaciju par citiem lietotajiem (piemeram, pseidonims, jaunakie lietotaji u.tml.). Pakalpojumos var but pieejama ari informacija par Tevi, ja Tu to esi sutijis vai iesniedzis Pakalpojumiem (piem., prezentacija par Tevi, terzešanas zinojumi, galerijas atteli u.t.t.). Playforia neuznemas atbildibu ne par kadas Tevis Portalam vai Pakalpojumiem iesniegtas informacijas korektumu un diskretumu.

Pakalpojuma ir ieklauti ari trešo pušu reklamas materiali un cita informacija. Playforia nav atbildiga par šadas informacijaskorektumu un diskretumu.

Dala Pakalpojumu tiek piedavata par maksu. Šada maksa, ieskaitot maksašanas nosacijumus, tiek publiceta saistiba ar konkreto Pakalpojumu pirms ta lietošanas. Šadi maksas Pakalpojumi var iekaset samaksu, izmantojot kreditkartes, pieskaitot summu Tava mobila telefona rekinam, ka priekšapmaksu vai ari kadu citu visparpienemtu maksašanas metodi. Dažadas maksašanas metodes nodrošina Playforia trešas puses pakalpojumu sniedzeji, tapec ir iespejams, ka maksajumiem tiek piemeroti papildu noteikumi un nosacijumi.


Informacija par maksajumu tehniskajam niansem, kludu labošanu maksajuma vai Pakalpojuma pasutišana, valodam, kadas var veikt Pakalpojumu pirkšanu, zinas parizmantotasmaksajuma metodes informacijas drošibu, ka ari cita informacija ir pieejama saistiba ar maksajumu apkalpošanas operatoru.

Tadejadi Tu tiec informets, ka maksašanas procedura tiek veikta, izmantojot elektroniskos norekinus, kas nepielauj nopirkta Pakalpojuma atgriešanu, un ta ka pakalpojums tiek sniegts acumirkli pec pasutijuma izdarišanas, Tev netiek dota iespeja atteikties no pasutijuma pec Pakalpojuma iegades.

Playforia saglaba tiesibas bez iepriekšeja bridinajuma mainit, izdzest vai parveidot dalu Pakalpojumu.

3. Pakalpojumu lietošana

a. Pakalpojumu lietošana bez registracijas

Dalu Pakalpojumu Portala ir iespejams lietot bez registracijas. Tomer šadi Pakalpojumi var pieprasit, lai Tu izveido vienreizeju pseidonimu. Šis pseidonims atškiras no pseidonima, kas uzskaitits sadala 3.b zemak ar simbolu~ (tilde). Izmantojot vienreizejo pseidonimu, Tu vari lietot dalu bezmaksas Pakalpojumu bez registracijas

Pakalpojumi, kuros nav nepieciešama registracija, var tikt veidoti ta, ka Playforia uzskata to par piemerotu.Playforia saglaba tiesibas bez iepriekšeja bridinajuma mainit, izdzest vai parveidot sastavdalas, kas lauj izmantot Pakalpojumus bez registracijas. Šadas sastavdalas var tikt mainitas ari tadejadi, ka tas drikst izmantot tikai registreti lietotaji.

b. Playforia tiešsaistes registracija

Lai lietotu dažus Pakalpojumus, nepieciešams registreties. Registracijas procesa Tev tiek prasits izveidot kontu, kura Tev janorada savs vards, adrese, e-pasta adrese, dzimšanas datums un cita personiskas identiikacijas informacija (talak "Personiska informacija"), ka ari jaizveido personiskais pseidonims (lietotajvards) un parole (talak "Konts"). Portals patur tiesibas izdzest jebkuru kontu, kas nav sanemis e-pasta apstiprinajumu 14 dienu laike pec ta izveidošanas. Registracija ir bez maksas.

Tu pats atbildi par Personiskas informacijas pareizumu un pilnigumu, ko Tu iesniedz Portalam un/vai Pakalpojumiem. Playforia nav atbildiga par jebkuram nepatikamam sekam, kas radušas nepareizas vai nepilnigas informacijas del. Playforia apstrada personisko informaciju, ka tas ir paredzets 6. sadala ("Privatums"), un jebkura personiska informacija, ko Tu esi iesniedzis, nozime, ka šis process ir saskanots un ka Tu piekriti šadai informacijas apstradei no Playforia puses.

Tu pats izvelies savu paroli. Tu to neatklaj trešajam pusem. Ja parole ir atklata, Playforia neuznemas atbildibu par sekam. Ja Tu pamani, ka Tavs Konts ir izmantots Tev nezinot vai uzlauzt, Tev nepieciešams par šo faktu zinot Playforia. Ja lietotaja konts tiek neatbilstoši izmantots, Playforia saglaba tiesibas to izdzest.

Playforia trešajam pusem neatklaj lietotaju personisko informaciju, ja lietotajs nav devis savu piekrišanu.

Ja tu velies lietot Servisus, kur nepieciešama registracija, Tev jabut vismaz 13 gadus vecam. Jebkura musu Servisa lietošana mazgadigajiem lietotajiem, ieskaitot tos, kam ir vismaz 13 gadu, tomer kurus šibriža likumdošana ieskaita mazgadigo kategorija (13-16 gadus veci lietotaji), viniem un vinu vecakiem vai aizbildniem ir jaizskata šie Lietošanas noteikumi un jasanem vecaku vai aizbildnu piekrišana, pirms tie sak lietot šo Servisu. Ipaši uzsverams, ka jebkuru maksas pakalpojumu lietošanai šaja gadijuma nepieciešama vecaku vai aizbildnu piekrišana. Vecaki un vinu aizbildni ir atbildigi par savu atvašu vai aizbildnu ricibu šaja Vietne.

Lietojot šo Vietni vai Servisus, Tu saproti un pienem informaciju, kas sniegta Konta vai citviet Vietne. Ja tu atlauj to publiski apskatit Servisos, Tu uznemies pat to atbildibu.

c. Konta dzešana

Lietotajam ir tiesibas dzest savu kontu. Lai to izdaritu, ludzu, ielogojies, dodies uz "Mana lapa" un spied "Dzest manu kontu". Ari Playforia drikst dzest lietotaja kontu gadijumos.

Konta dzešana notiek 24 stundu laika. Konta dzešanas del Tev nav nekas jamaksa Playforia. Tu esi atbildigs par maksam trešajam pusem.

4. Trešas puses

Playforia periodiski playforia.net var ievietot trešo pušu informaciju. Playforia neuznemas atbildibu par trešo pušu saturu.

Iespejams, kas no šiem satura piegadatajiem savu servisu sniedz par maksu. Playforia par to neuznemas nekadu saistibu. Tapec Tev pašam jauznemas atbildibu par šada satura lietošanu. Trešas puses par savu saturu var paredzet papildus maksu. Playforia par to neuznemas atbildibu.

5. Uzvedibas noteikumi

Playforia, Tu un trešas puses portala playforia.net publice dažada veida informaciju.Playforianav kapacitates parbaudit katru jaunu satura ierakstu, tapec ta neatbild par neatbilstoša satura ievietošanu portala. Ik pa laikam notiek ta monitorešana. Tapec visi materiali, kas satur seksualu, rasistisku vai aizskarošu informaciju tiks izdzesta un lietotajs var tikt vai nu bridinats vai ari uz laiku liegta pieeja servisiem..

Playforiaaicina lietotajiem zinot par satura parkapumiem uz Playforia atpakalsaite.

Izmantojot playforia.net servisu, Tev ir jaievero elementari pieklajibas likumi! Jebkura neadekvata uzvediba tiks pamanita ar izrietošam sekam..

Lietotajs pats ir personiski atbildigs par servisu lietošanu, ieskaitot tekstu un bilžu pievienošanu.

Zemak noraditas aktivitatesPlayforiauzskatis par parkapumiem:

    Nelegala, aizskaroša, seksuala un rasistiska satura izplatišana; minoritašu aizskaršana; Nelegalas programmaturas izmantošana, meginajumi uzlauzt lapu; citas nelikumigas darbibas; Meginajumi iebiedet; Meginot sabojat spelu virtualas telpas vai citu lietotaju kontus; Uzdošanas par citu personu; Meginajumi lietot citu personu paroles; Bojatu failu augšupieladešana; meginajumi krapties;

Ja šie parkapumi tiks fikseti, lietotajs var tikt:

    bridinats dzests vina konts liegums nenoteiktu laiku izmantot playforia.net servisu

6. Privatums

Ta ka neviena sistema nav 100% droša,Playforiaiesaka to apzinaties un atbilstoši rikoties ar personisko informaciju. Ievietojot saturu un atlaujot to publiskot, Tev jaapzinas un jasaprot, ka šis saturs bus pieejams citiem lietotajiem. To var izmantot citi speletaji.

Playforiaaicina neatklat personisku informaciju citiem un neatbild par sekam, kas notikušas tas publiskošanas gadijuma.

Gadijuma, ja nopietni parkapti lietošanas noteikumi, Playforia katru konkreto parkapumu var nodot represivajam iestadem izmeklešanai.

Personiska informacija, ko esi nodevisPlayforiariciba, netiks atklata trešajam pusem bez tavas piekrišanas.

Playforiaregistre informaciju, ko lietotajs ir nodevis kompanijai registracijas bridi. Informacija tiek fikseta, lai nodrošinatu servisu, lai uzlabotu t un veiktu tirgus analizi.

Playforiatrešajam pusem var nodot informaciju par Vietnes statistiku, pardošanu, u.c. informaciju, tacu ta nekada gadijuma nebus Lietotaju personiska informacija.

Personiska informacija, kas sniegtaPlayforia, tiek glabata uzPlayforiakontroletiem serveriem Somija, Vacija, Lielbritanija un/vai Kanada. Tapec Tu piekriti, ka tava personiska informacija tiek "transporteta" un uzglabata kada no minetajam valstim. Ja tu tam nepiekriti, tad Tev par to ir jainformePlayforia.

Ja Tu esiPlayforiaiesniedzis personisku informaciju, Tev jebkura mirkli ir tiesibas lugt dzest šo informaciju; izlabot kludas; papildinat šo informaciju.

Ja velies, lai Tev tiktu nosutitas zinas par jaunumiem noPlayforiavai trešajam pusem, Tev sadalas "Mana lapa" iestatijumos ir jaieklikškina "Atlaut zinojumus".

Ja Playforia esi sniedzi personisku informaciju, Tev ir visas tiesibas pieprasit:
- dzest jebkadu personisku informaciju;
- labot kludas
- papildinat informaciju.

7. Drošiba

Playforiair radijusi sistemu, kas nodrošina pret informacijas, taja skaita Tavu, neautorizetu kopešanu vai zaudešanu. Lai ganPlayforiair radijusi sarežgitu sistemu, lai šai informacijai nevaretu pieklut interneta - starp tavu datoru unPlayforiaserveriem - 100% garantija nevar tikt dota.
Nem vera, ka dala Servisu nav 100% droši, piemeram, Terzetavas vai cita veida komunikacijas riki.Playforiaiesaka tur neatklat savu personisko informaciju.

8. Autortiesibas un citas intelektuala ipašuma tiesibas

Lielaka dala servisu piederPlayforia. Lietotajam ir aizliegts parkapt šis autortiesibas, ja vienPlayforianepiekrit satura lejupieladei vai kopešanai.

Daži servisi, it ipaši reklamas, ir trešo personu saturs un servisi. Lietotajam ir aizliegts tos izmantot launpratigos nolukos.

Lietotajs nedrikst atklat informaciju citiem par trešo pušu unPlayforiaservisiem. Ja tas ta notiek,Playforianeuznemas atbildibu par sekam, tacu var versties pie lietotaja kompenset radušos zaudejumus.

Playforiapiedava lietotajam publiski pieejamu programmaturu spelu spelešanai. Lietotajs nedrikst šo programmaturu izmantot nelikumigos nolukos.

Ir iespejams, ka piedavata programmatura nav savienojama ar visam operetajsistemam.Playforiapar šo faktu neuznemas atbildibu.

9. Atbildiba

Tu un Playforiavienojas, ka atbildibu par sekam, kas var rasties lietojot playforia.net, uznemies Tu. Tapat tu esi atbildigs par sekam tavam datoram, kas var rasties lietojot šo Servisu.

Playforiasaglaba tiesibas atjauninat un papildinat spelu saturu.

Playforianenodrošina to, ka speles atbildis lietotaja gaumei un prasibam; speles bus bez kludam; saturs atbildis lietotaja gaumei; vai darbosies bez interneta piesleguma traucejumiem. Serviss starp Tevi unPlayforiadarbojas uz pieejamibas principa.

Lietotajs pats uznemas atbildibu par sekam par jebkuru lejupieladetu failu no playforia.net

Playforianeuznemas atbildibu par sekam, kas radušas lietotajam nepareizi lietojot lejupieladetus failus un playforia.net saturu.

Lietotajam ir tiesibas partraukt lietotPlayforiaservisus.

Ja lietotajs playforia.net ir lietojis atbilstoši šo noteikumu punktiem 3.a. un 3.b.,Playforia neuznemas nekadu atbildibu par sekam.

10. Likumdošana

Šie Lietošanas noteikumi ir vienošanas starp Tevi unPlayforiapar servisu lietošanu. Neskaidribu vai konfliktsituaciju gadijuma tas tiks izskatitas atbilstoši Somijas likumdošanai, Somijas tiesa.

11. Atteikšanas no vienošanas

JaPlayforianeizdodas ieverot kaut vienu no šo Lietošanas noteikumu punktiem, tas nenozime, kaPlayforiaatsakas no šo punktu ieverošanas. Ja tiesa atzist kadu no Lietošanas noteikumu punktiem par nederigu, Tu unPlayforiapiekritat, ka šai pašai tiesai ir jasniedz konsultacija katras puses interesem.

12. Ka sazinaties ar Playforia

Sazinaties arPlayforiaiespejams:

  • sutot vestules uz Namida Diamond Factory Ltd., Kaivokatu 10 A, 00100 Helsinki, FINLAND
  • caur Playforia atsauksmju formu
  • fakss +358 9 856 572 85,
  • zvanot uz telefonu +358 9 2316 5172
  • Lietotaju atbalsts ir pieejams tikai izmantojot online formu.

Šie noteikumi ir publiceti 2011. gada 20. oktobri un atjaunoti 2015. gada 23. novembri.